100 NHÀ SOẠN NHẠC VĨ ĐẠI NHẤT LỊCH SỬ

100 NHÀ SOẠN NHẠC VĨ ĐẠI NHẤT LỊCH SỬ

Tác giả: Lưu Văn Hy

Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

ĐKCB: VV 1015/2007 ,VV 1016/2007