Biên mục trước xuất bản (CIP)

 

Biên mục trước xuất bản (Cataloguing in Publication) viết tắt là CIP là chương trình được thực hiện giữa thư viện và các nhà Xuất bản cho các xuất bản phẩm trước khi các xuất bản phẩm này được xuất bản.

Chương trình biên mục trước xuất bản (CIP) nhằm mục đích cung cấp 3 yếu tố dữ liệu biên mục là: mô tả, tiêu đề chủ đề,  chỉ số phân loại. Những dữ liệu biên mục này đang được thực hiện thống nhất theo tiêu chuẩn chuẩn quốc tế và hầu hết các nước trên thế giới đang áp dụng.
CIP mang lại nhiều lợi ích cho nhà xuất bản như nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác xuất bản, mở rộng mạng lưới khách hàng và thị trường, từ thư viện, cơ quan thông tin, nhân viên thư viện đến bạn đọc. Đối với thư viện, cơ quan thông tin, CIP giúp họ tiết kiệm chi phí, sức lao động của nhân viên trong việc xử lý các ấn phẩm, rút ngắn thời gian bổ sung và biên mục và có thể lựa chọn ấn phẩm trực tiếp trên mạng. Đặc biệt CIP tạo điều kiện cho các thư viện tham gia có điều kiện áp dụng các chuẩn nghiệp vụ thống nhất trên toàn quốc, góp phần thúc đẩy việc liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các thư viện với nhau.

Khách hàng tiêu biểu
Từ tháng 5/2008 đến nay Thư viện KHTH Tp.HCM đã thực hiện biên mục CIP cho các đơn vị:
     - Nhà xuất bản Trẻ (nhà xuất bản đầu tiên thực hiện CIP),
    - Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Tp.HCM,
    - Nhà xuất bản Tổng Hợp Tp.HCM,
    - Nhà sách Phương Nam,
    - Nhà Sách Hà Nội Tp.HCM.

 Ví dụ về một tài liệu đã được CIP của nhà xuất bản Trẻ

BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM

Nguyễn Huy Thiệp, 1950-
        Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt : [tập truyện ngắn] / Nguyễn Huy Thiệp. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012.

        290 tr. ; 20 cm.

                
        Nội dung: Chút thoáng Xuân Hương ; Trương Chi ; Mưa Nhã Nam ; Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt ; Thương cả cho đời bạc

        1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21. I. Ts.

        1. Short stories, Vietnamese -- 21st century. 2. Vietnamese literature -- 21st century.

895.92234 -- ddc 22
N573-T43

Thông tin liên lạc:

- Trưởng phòng: Huỳnh Trung Nghĩa,

- Số điện thoại: 028-38225055, bấm số nội bộ 262.

- Email: trungnghia@thuvientphcm.gov.vn

             nghiatv63@gmail.com