Dịch vụ công

STT Tiêu đề Ghi chú
1

Biên bản thỏa thuận về việc sử dụng Không gian chia sẻ S-hub   

Tải file
2 Phiếu yêu cầu thiết bị cho tổ chức sự kiện tại S.hub Tải file
3 Mẫu công văn đọc tài liệu hạn chế Tải file
4 Thủ tục cấp thẻ Link
5 Quy định về việc nộp luận án  Tải file