NHẠC KHÍ DÂN TỘC JRAI VÀ BAHNAR = MUSICAL INSTRUMENTS OF THE JRAI AND BAHNAR

NHẠC KHÍ DÂN TỘC JRAI VÀ BAHNAR = MUSICAL INSTRUMENTS OF THE JRAI AND BAHNAR

Tác giả: Đào Huy Quyền ; Đỗ Quang Chuyền dịch

Nhà xuất bản: Trẻ

ĐKCB: TTDD 1299