NHẠC VIỆT NAM - NHỮNG VÙNG SÁNG TỐI : BÌNH LUẬN VÀ TÙY BÚT ÂM NHẠC

NHẠC VIỆT NAM - NHỮNG VÙNG SÁNG TỐI : BÌNH LUẬN VÀ TÙY BÚT ÂM NHẠC

Tác giả: Nguyễn Đình San

Nhà xuất bản: Thanh niên

ĐKCB: VN 127/2007; VN 128/2007; Ð.6055