NHỮNG TÁC PHẨM ĐỘC TẤU VÀ DÀN NHẠC SÁNG TÁC CHO NHẠC CỤ DÂN TỘC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM = THE SOLO AND ORCHESTRA COMPOSED FOR VIETNAMESE TRADITIONAL MUSICAL INSTRUMENT

NHỮNG TÁC PHẨM ĐỘC TẤU VÀ DÀN NHẠC SÁNG TÁC CHO NHẠC CỤ DÂN TỘC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM = THE SOLO AND ORCHESTRA COMPOSED FOR VIETNAMESE TRADITIONAL MUSICAL INSTRUMENT

Tác giả: Hữu Xuân 

Nhà xuất bản: Thanh niên

ĐKCB: N 6778 ,N 6779