VIỆT NAM

VIỆT NAM

Tác giả: Trần Văn Khê
Nhà xuất bản: Buchet/Chostel
Mã ĐKCB: VS 952
Tóm tắt: Âm nhạc và Văn hóa dân gian Việt Nam.